TULEKUSTUTID

PROJEKTEERIMINE, PAIGALDUS, HOOLDUS JA KONTROLL

Tulekustuteid kasutatakse esmase vahendina tekkinud ohu kõrvaldamiseks.
Kustuti korrasolek on elulise tähtsusega, kaitse inimelu ning vara.

KONTROLL

Tulekustutit kontrollitakse tootja poolt ette nähtud sagedusega või kui vaatluse tulemused seda nõuavad. Kui tootja ei ole tulekustuti kontrolli sagedust ette näinud, siis kontrollitakse tulekustutit:

 • üks kord aastas, kui kustutit hoitakse kohas, kus talle mõjuvad niiskus, vibratsioon või temperatuurikõikumised.
 • üks kord kahe aasta jooksul, kui kustutit hoitakse kuivas ja ühtlase temperatuuriga kohas.
 • Rõhu all oleva tulekustuti kontroll sisaldab järgmisi toiminguid:
  – pealdise loetavuse kontrollimine ja vajadusel pealdise uuendamine.
  – päästiku, ventiili ja plommi visuaalne kontrollimine.
  – tulekustuti rõhu kontrollimine (välja arvatud süsihappegaaskustutil).
  – süsihappegaaskustuti puhul tulekustuti kontrollkaalumine.
  – pulberkustuti puhul tulekustutuspulbri voolavuse kontrollimine.
  – vooliku kontrollimine.
  – kere väline vaatlus.
  – tulekustuti varustamine kontrollilipikuga.
 • Survepadruniga tulekustuti kontrollimine sisaldab järgmisi toiminguid:
  – pealdise loetavuse kontrollimine ja vajadusel pealdise uuendamine.
  – survepadruni kaalumine ja survepadruni varustamine kustutisisese kontrollilipikuga.
  – kustutusaine omaduste kontrollimine.
  – ventiili puhastamine.
  – tihendite kontrollimine ja vajadusel vahetamine.
  – vooliku kontrollimine.
  – kere väline vaatlus.
  – tulekustuti varustamine plommi ja kontrollilipikuga.

HOOLDUS

Tulekustuti seatakse töökorda iga kasutamiskorra järel ja hooldatakse vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui tootja poolt ette nähtud. Kui tootja ei ole tulekustuti hoolduse sagedust ette näinud, siis hooldatakse vesi- ja vahtkustuteid iga viie aasta järel, teisi tulekustuteid iga kümne aasta järel.
Hooldusel kasutatavad detailid ja survegaas ei tohi vähendada tulekustuti ohutust ja tootja poolt ettenähtud tulekustutusvõimet. Tulekustutusaine omadused peavad vastama kustuti pealdisel toodule.

 • Hooldus sisaldab lisaks kontrollimisel teostatavale vähemalt järgmisi toiminguid:
  – tulekustuti tühjendamine.
  – tulekustuti kere sisemine vaatlus.
  – tulekustuti kõikide detailide terviklikkuse ja kulumuse kontrollimine ning vajadusel nende vahetamine.
  – tulekustutusaine vahetamine või taastamine vastavalt tootja juhendile.
  – vastavalt tootja juhistele, kuid mitte harvem kui iga 10 aasta järel tulekustuti kere ja survepadruni survekatse tulekustuti tootja poolt ettenähtud katserõhul, ilma kaitseklapita tulekustutitel tehakse survekatse ka ventiilile.
  – rõhunäituri toimimise kontrollimine.
  – tulekustuti survepadruni varustamine kustutisisese hoolduslipikuga. Surve all olevale tulekustutitele paigaldatakse tulekustutikaela ümber hoolduslipik, mida ei ole võimalik paigaldada ega eemalda ilma tulekustutit lahti võtmata.
  – tulekustuti laadimine (kustutusainega täitmine ja vajadusel survestamine).
  – tulekustuti varustamine plommi, hooldus- ja kontrollilipikuga.