GARANTIITINGIMUSED

  1. Kõigile enda poolt müüdud üksiktoodetele ja süsteemidele annab Security system services OÜ üldised garantiitingimused. Seadmetele, mille edasi müüjaks on Security system services, kuid mitte tootjaks, kehtivad tootjapoolsed detailsed garantiitingimused. Edasi müüdavatele teiste firmade toodangule kehtivad ka tootja poolt kehtestatud garantiiajad. Security system services OÜ võimaldab kõigil ostjatel iga konkreetse toote tootjapoolsete granatiitingimustega tutvuda.
  2. Security system services OÜ garanteerib kõigile tema poolt müüdud toodetele nende müümise hetkest alates 24 (kahekümne nelja) kuu jooksul omapoolse garantii defektide ja puuduste osas, mis puudutavad süsteemide ja seadmete paigaldus- ja seadistustööde kvaliteeti.
  3. Security system services OÜ parandab või vahetab välja garantiiaja kestel tootel ilmnenud puudused, mis on tingitud töö kvaliteedist või defektsest materjalist, omal kulul järgnevatel tingimustel:

3.1. Garantii kehtib ainult juhul kui ostjal on omalt poolt esitada ostudokumendi originaal, garantii-tunnistus või kui on suudetud selgelt tõestada toote ja/või süsteemi soetamise kuupäev ning päritolu. Garantiiremondist on Security system services OÜ-l õigus keelduda, kui eelmainitud tingimused ei ole täidetud.

3.3. Garantii ei kehti nendel juhtudel, kui toote kahjustused on tingitud järgmistest asjaoludest:

3.3.1. Mittevolitatud ( füüsiliste või juriidiliste ) isikute poolt teostatud remonditööd ning/ja toote avamine.

3.3.2. Õnnetused ja muu, mille juhtumist Security system services OÜ ei saa takistada. Kaasaarvatud, kuid mitte ainult veest, ülepingest, tulest jm sellisest tingitud kahjustused.

3.3.3. seadmete hoolimatu- või väärkasutamine , kaasaarvatud, kuid mitte ainult, toodete kasutamine või paigaldus sellisel moel, mis on vastuolus kehtivate tehniliste tingimuste või ohutusnõuetega ning toote/süsteemi kasutamine, selleks mitte ettenähtud eesmärkidel. Seadme paigaldamis-, kasutamis- ja hooldusnõudeid eirates;

3.2. Garantii kehtib ainult nendele defektidele, mis tulenevad ebakvaliteetsest materjalist või Security system services OÜ poolt teostatud töö kvaliteedist. Garantii ei hõlma järgnevat:

3.2.1 toote kasutamisel vigastatud osade vahetust;

3.2.2. perioodilist hooldust seadmetele ja tarkvara uuendamist;

3.2.3. seadme tavapärasest kasutamisest ja kulumisest põhjustatud detailide              hooldused, remondid ja puhastamised;

3.2.4. seadme parandamist mis ei takista nende normaalset tööd ja kasutamist.

3.3. Toodet ei loeta defektseks, kui seda kasutatakse tingimustel, mille jaoks toode ei ole algselt väljatöötatud, ning seda tuleb kohaldada  vastavalt olukorra eripäradele. Garantii korras ei hüvitata taoliseks kohaldamiseks tehtud kulutusi, samuti ei hüvitata vigastuste likvideerimist, mis on tekkinud taolise tegevuse tagajärjel.

3.4. Security system services OÜ teostab garantiiremonti kliendi poolt kirjalikult esitatud toote normaalse töö puuduste kirjeldusele. Security system services OÜ ei vastuta tagastatud toote veakirjelduses mitteesinevate vigade kõrvaldamise eest.

3.5. Garantii ei hõlma toote vea poolt põhjustatud kaudsete ega otseste kahjude hüvitamist kliendile.

  1. Juhul, kui töö käigus selgub, et tegemist ei ole garantii rikkega, siis Security system services OÜ-l on õigus peatada remonditöö, informeerida sellest klienti ning teatada kliendile orienteeruva rikke kõrvaldamise maksumuse. Kui klient ei soovi tellida seadme edasist remonti, siis on Security system services OÜ-l õigus esitada kliendile arve seni tehtud kulutuste osas.
  2. Garantii korras vahetatud rikkis varuosad kuuluvad garantii andjale. Garantiiajal teostatud toote remont ei anna õigust toote, kui terviku garantii pikendamiseks ega garantiiaja uuesti alustamiseks, kuid annab õiguse ainult rikke kõrvaldamiseks vahetatud detailide garantiiaja pikendamiseks. Security system services OÜ poolt teostatud remondi käigus kohustub, Security system services OÜ, garantii tingimustega kooskõlas defektsed osad võrdväärsete kvaliteetsete osade vastu välja vahetama